โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในเด็ก (Allergic rhinitis)

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในเด็ก (Allergic rhinitis)

เป็นโรคภูมิแพ้ที่พบได้บ่อยมากในวัยเด็กซึ่งมักเริ่มมีอาการในวัยเข้าอนุบาล การดูแลรักษาโรคนี้อย่างถูกต้องและเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสําคัญ เพื่อให้เด็กมีคุณภาพการนอนที่ดี ไม่กรน และลดโอกาสการเป็นหวัดเรื้อรังหรือไซนัสอักเสบตามมาได้

สังเกตได้จากมี อาการตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไปของอาการดังต่อไปนี้ คันจมูก, จาม, น้ำมูกไหล, และคัดจมูก โดยมีอาการมากกว่า 4 วันต่อสัปดาห์ ต่อเนื่องมากกว่า 1 เดือน โดยสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

 1. โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ตามฤดูกาล (Seasonal alleric rhinitis) ซึ่งมีอาการเกิดขึ้นในช่วงใด ช่วงหนึ่งของปี โดยเฉพาะ หรือเป็นเพียงบางฤดูกาล สารก่อภูมิแพ้มักเป็นพวกละอองเกสร ของหญ้า ต้นไม้      หรือสปอร์ของเชื้อรา
 2. โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ซึ่งมีอาการได้ตลอดปี (Perennial allergic rhinitis) สารก่อภูมิแพ้ที่ทำให้เกิดอาการมักเป็นสิ่งที่อยู่ในบ้าน เช่น ไรฝุ่น ขนสัตว์ แมลงต่างๆ ในบ้าน ฯลฯ

 การวินิจฉัยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

 • การซักประวัติและการตรวจร่างกาย
 • การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง Skin Prick Test หรือ การตรวจเลือด lgE ที่จำเพาะ (Specific lgE, slgE)
 • การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง (skin prick test) เป็นวิธีที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าค่อนข้างแม่นยําและให้ผลเทียบเคียงกับการเจาะเลือด สำหรับผู้ที่มีอาการแพ้อากาศ สารก่อภูมิแพ้ที่ใช้ทดสอบ         จะเป็นสารที่พบบ่อยในสิ่งแวดล้อม เช่น สารสะกัดจากไรฝุ่นบ้าน,ละอองหญ้า, วัชพืช และต้นไม้ชนิดที่พบในบริเวณนั้น,แมลงต่างๆ ภายในบ้าน เช่น แมลงสาบ,เชื้อราที่พบบ่อยในท้องถิ่นนั้นๆ, ขนและรังแคของสัตว์เลี้ยงในบ้าน เช่น แมว, สุนัข ฯลฯ
  • แนะนำให้ทำการทดสอบในเด็กอายุมากกว่า 1 ปี เพื่อความแม่นยำในการแปลผล
  • ต้องหยุดยาแก้แพ้ชนิดรับประทานมาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนมาทำการทดสอบ
  • ใช้เวลาทำการทดสอบ 15-20 นาที ก็สามารถทราบผลการทดสอบได้
 • การตรวจเลือด lgE ที่จำเพาะ (Specific IgE) มีความแม่นยำสูงสำหรับการหาสารก่อภูมิแพ้   ที่เป็นสาเหตุของอาการแพ้อากาศเช่นกัน เหมาะสำหรับ คนที่ไม่สามารถหยุดยาแก้แพ้ก่อนมาทำการทดสอบได้ หรือมีข้อจำกัดในการทำ skin prick test แต่ค่าใช้จ่ายในการตรวจจะสูงกว่า และต้องรอผลการตรวจนานประมาณ 1 สัปดาห์
 • การตรวจ x-ray ที่ควรทำในเด็กที่เป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ที่มีอาการน้ำมูกเรื้อรัง เป็นหวัดบ่อย      มีอาการนอนกรนทุกวัน หรือมีภาวะหยุดหายใจกลางคืน ควรตรวจดูไซนัส และขนาดของต่อม adenoid          เพื่อประเมินขนาด ของทางเดินอากาศในทางเดินระบบหายใจส่วนบนร่วมด้วย

การรักษาเด็กที่เป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

 • การดูแลสุขภาพทั่วไป
 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ
 • รับประทานอาหารให้ครบหมู่
 • กําจัดและหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสาเหตุ
 • การรักษาโดยการใช้ยา อันได้แก่ ยาแก้แพ้ชนิดรับประทาน, ยาพ่นจมูกตามคำแนะนำของแพทย์
 • ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อน เช่น ไซนัสอักเสบ , หูชั้นกลางอักเสบ, หอบหืด, ต่อม adenoid โต ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญร่วมให้การรักษา หรือทําผ่าตัด
 • การให้การรักษาโดยการฉีดวัคซีน (allergen immunotherapy) ควรต้องให้การรักษาโดย ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

ข้อบ่งชี้ในการให้การรักษาโดยวิธีนี้ คือ

 • หลีกเลี่ยงสารที่แพ้ไม่ได้
 • มีอาการรุนแรงและใช้ยาดังที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดแล้วไม่ได้ผลหรือไม่สามารถหยุดยาได้

 

Scroll to Top