นพ.นรภัทร โฆษิตศรีปัญญา

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

50285

ทักษาทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2558 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ , ไทย
2564 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ , ไทย
2566 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ , ไทย

วุฒิบัตรและประกาศนียบัตร

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางเวลาของแพทย์

Date
Time
Location
วันจันทร์
08.00-17.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้น G
วันอังคาร
08.00-17.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้นG
วันพุธ
11.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้น G
วันพฤหัสบดี
10.00-17.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้น G
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
07.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้น G
Date
Time
Location
จันทร์
08.00-17.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้น G
อังคาร
08.00-17.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้นG
พุธ
11.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้น G
พฤหัสบดี
10.00-17.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้น G
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
07.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้น G

– การนัดหมายต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน
– เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะติดต่อกลับหลังจากทำการนัดหมายแล้ว

Scroll to Top