บริการทางการแพทย์

ศูนย์กุมารเวชกรรม

M Floor, open everyday
7:00-19:00 Tel. 02-129-5555

ศูนย์กุมารเวชกรรมตั้งอยู่ชั้น M อาคารโรงพยาบาลปิยะเวท ให้บริการทางกุมารเวช เริ่มตั้งแต่ผู้รับบริการที่มีอายุตั้งแต่ 1 สัปดาห์ – 15 ปี ให้บริการการรักษาเกี่ยวกับเด็กอย่างครบวงจรและครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ประกอบด้วย 2 แผนกหลักคือ
แผนกทารกแรกเกิด ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์ โดยให้คำปรึกษาแก่มารดาเพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพ มีกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านทารกแรกเกิดดูแลเด็กทารกหลังคลอดอย่างใกล้ชิด เน้นการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ และส่งเสริมให้มารดามีความมั่นใจในการเลี้ยงดูบุตรอย่างดี หากทารกเจ็บป่วยจะได้รับการดูแลอย่างใส่ใจด้วยเครื่องมือที่พร้อมในหอวิกฤตเด็กอ่อน (NICU) กุมารแพทย์และพยาบาลห้องเด็กอ่อนให้การบริการแก่ผู้ป่วยและญาติอย่างต่อเนื่อง มีการนัดติดตามในช่วง 1 เดือนแรก รวมถึงมีคลินิกนมแม่ให้บริการปรึกษาแก่มารดาเกี่ยวกับการให้นมบุตร
แผนกกุมารเวชกรรม ให้บริการรักษาโดยกุมารแพทย์ มีการให้บริการ ดังนี้ ตรวจรักษาโรคทั่วไปในเด็ก ดูแลส่งเสริมสุขภาพในเด็กปกติ ติดตามพัฒนาการ ให้คำแนะนำและกระตุ้นให้เหมาะสมตามวัย รวมถึงให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง

กุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ให้การตรวจรักษาในศูนย์ฯ ได้แก่

  • กุมารแพทย์เฉพาะโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ให้การดูแลด้านโรคระบบทางเดินอาหาร และตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยการส่องกล้องทางเดินอาหาร
  • กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับภูมิแพ้ แพ้อากาศ แพ้อาหาร โรคหอบหืด รวมทั้งตรวจทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้ทั้งอาหารและระบบทางเดินหายใจ
  • กุมารแพทย์โรคหัวใจ รับปรึกษาโรคหัวใจในเด็ก สามารถตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดด้วยการตรวจEchocardiogram
  • กุมารแพทย์โรคระบบประสาท รับปรึกษาปัญหาโรคทางระบบประสาท โรคลมชัก ตรวจคลื่นสมองเพื่อวินิจฉัยโรคลมชัก
  • กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการเด็ก บริการตรวจทางด้านพัฒนาการอย่างละเอียด และวินิจฉัยปัญหาทางด้านพัฒนาการการเลี้ยงดู
  • กุมารแพทย์โรคไต บริการและให้คำปรึกษาด้านการทำงานของไตและระบบทางเดินปัสสาวะ
  • กุมารแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ ดูแลรักษาด้านความเตี้ย ความสูง การเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย การให้ฮอร์โมนรักษาเพื่อเพิ่มความสูง รวมถึงโรคอ้วน

นอกจากนั้นยังมีการเชื่อมโยงกับแผนกอื่นๆ เพื่อการดูแลที่ครอบคลุม เช่น ศัลยแพทย์เฉพาะทางกุมารเวช แพทย์จิตเวชเด็กและนักกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ทันตกรรมเด็ก และจักษุแพทย์ที่ดูแลปัญหาทางสายตาและโรคทางตาสำหรับเด็ก เป็นต้น

คุณหมอให้ความรู้ :

Scroll to Top