นพ.ชวลิต วิวิทยาสิน

สาขาความเชี่ยวชาญ

Obstetrics and Gynecology

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

9466

ทักษาทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2522 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2527 แพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี, ไทย

วุฒิบัตรและประกาศนียบัตร

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางเวลาของแพทย์

Date
Time
Location
วันจันทร์
11.30-16.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
วันอังคาร
11.30-16.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
วันพุธ
11.30-16.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
วันพฤหัสบดี
11.30-16.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
11.30-16.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
11.30-16.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
อังคาร
11.30-16.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
พุธ
11.30-16.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
พฤหัสบดี
11.30-16.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
ศุกร์
-
-
เสาร์
11.30-16.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
อาทิตย์
-
-

– การนัดหมายต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน
– เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะติดต่อกลับหลังจากทำการนัดหมายแล้ว

Scroll to Top