นพ.ชวลิต วิวิทยาสิน

สาขาความเชี่ยวชาญ

Obstetrics and Gynecology

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

9466

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2522 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2527 แพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี, ไทย

วุฒิบัตร

2527 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
11.30-16.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
อังคาร
11.30-16.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
พุธ
11.30-16.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
พฤหัสบดี
11.30-16.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
ศุกร์
-
-
เสาร์
11.30-16.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
11.30-16.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
อังคาร
11.30-16.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
พุธ
11.30-16.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
พฤหัสบดี
11.30-16.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
ศุกร์
-
-
เสาร์
11.30-16.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top