นพ.ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล

สาขาความเชี่ยวชาญ

Neurology

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เนื้องอกสมอง

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

22241

ทักษาทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2540 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2544 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี, กรุงเทพฯ, ไทย
2546 แพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2553 แพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา, Saint Louis University, MO, USA
2555 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาประสาทวิทยา, เนื้องอกในสมอง, Memorial Sloan Kettering Cancer Center , NY, USA

วุฒิบัตรและประกาศนียบัตร

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางเวลาของแพทย์

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
17.00-19.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
วันพุธ
08.00-15.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
วันพฤหัสบดี
08.00-19.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
วันศุกร์
08.00-17.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
วันเสาร์
08.00-15.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
17.00-19.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
พุธ
08.00-15.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
พฤหัสบดี
08.00-19.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
ศุกร์
08.00-17.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
เสาร์
08.00-15.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
อาทิตย์
-
-

– การนัดหมายต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน
– เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะติดต่อกลับหลังจากทำการนัดหมายแล้ว

Scroll to Top