พญ.คีรีมาส อเต็นต้า

สาขาความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

52248

ทักษาทางภาษา

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา

2558 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ Lyceum-Northwestern, ฟิลิปปินส์
2562 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี, ไทย

วุฒิบัตรและประกาศนียบัตร

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางเวลาของแพทย์

Date
Time
Location
วันจันทร์
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
วันอังคาร
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
วันพุธ
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
วันพฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
อังคาร
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
พุธ
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– การนัดหมายต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน
– เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะติดต่อกลับหลังจากทำการนัดหมายแล้ว

Scroll to Top