นพ.คมศักดิ์ ศรีลัญฉกร

สาขาความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

41317

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2554 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ, ไทย
2555 แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ, ไทย
2558 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2558 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์
2560 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
10.00-14.00 week 2,4
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
10.00-14.00 week 2,4
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top