พ.ต.ท.หญิง.พญ.บุษยณัฏฐ์ พวงศรีเจริญ

สาขาความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยาประสาท

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

45291

ทักษาทางภาษา

ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

2556 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2563 แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพฯ, ไทย
2565 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาประสาท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตรและประกาศนียบัตร

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางเวลาของแพทย์

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
-
-
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
12.00-17.00week 1,3,5
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
12.00-17.00week 1,3,5
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
อาทิตย์
-
-

– การนัดหมายต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน
– เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะติดต่อกลับหลังจากทำการนัดหมายแล้ว

Scroll to Top