นพ.พงศ์พล ศรีพันธ์

สาขาความเชี่ยวชาญ

General Surgery

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

32433

ทักษาทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2544 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น, ไทย
2555 แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2559 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตรและประกาศนียบัตร

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางเวลาของแพทย์

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
08.00-17.00
ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ชั้น 2
วันพฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ชั้น 2
วันศุกร์
08.00-17.00
ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ชั้น 2
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
08.00-17.00
ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ชั้น 2
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ชั้น 2
ศุกร์
08.00-17.00
ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ชั้น 2
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– การนัดหมายต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน
– เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะติดต่อกลับหลังจากทำการนัดหมายแล้ว

Scroll to Top