นพ.รัฐธร พนัสสรณ์

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึม

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

41605

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2554 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2560 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพฯ, ไทย
2564 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2560 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
2564 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
07.30-15.30
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
อังคาร
07.30-15.30
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
07.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
เสาร์
07.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
อาทิตย์
07.00-15.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
07.30-15.30
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
อังคาร
07.30-15.30
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
07.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
เสาร์
07.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
อาทิตย์
07.00-15.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top