พญ.ศศิพิมพ์ จิระศิริรักษ์

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึม

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

41224

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2554 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2560 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2563 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2560 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
2563 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึม

ผลงานวิชาการ

– งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ใช้ในการทำนายโอกาสเป็นมะเร็งแพร่กระจายมาต่อมหมวกไตในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
– งานวิจัยเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกไตต่อเนื่อง
– งานวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำตาลสะสมและความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส2019ในโรงพยาบาลนครปฐม

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
08.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พุธ
07.00-17.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พฤหัสบดี
08.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
ศุกร์
07.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
เสาร์
08.00-15.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
08.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พุธ
07.00-17.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พฤหัสบดี
08.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
ศุกร์
07.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
เสาร์
08.00-15.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top