นพ.ธานี ตั้งอรุณสันติ

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

23030

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2541 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2547 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2550 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2547 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
2550 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
09.00-12.00week 2,3,4,5
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
13.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
09.00-12.00week 2,3,4,5
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
13.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top