นพ.วิสิทธิ์ ชั้นประเสริฐภิญโญ

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

52707

ทักษาทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2558 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2562 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพิษณุโลก, พิษณุโลก, ไทย
2565 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตรและประกาศนียบัตร

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางเวลาของแพทย์

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
08.00-17.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
วันพุธ
08.00-16.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
วันพฤหัสบดี
08.00-15.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
วันศุกร์
08.00-17.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
วันเสาร์
07.00-19.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
08.00-17.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
พุธ
08.00-16.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
พฤหัสบดี
08.00-15.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
ศุกร์
08.00-17.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
เสาร์
07.00-19.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
อาทิตย์
-
-

– การนัดหมายต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน
– เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะติดต่อกลับหลังจากทำการนัดหมายแล้ว

Scroll to Top