นพ.วิสิทธิ์ ชั้นประเสริฐภิญโญ

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

52707

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2558 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2562 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพิษณุโลก, พิษณุโลก, ไทย
2565 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2562 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
2565 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
08.00-17.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
พุธ
08.00-16.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
พฤหัสบดี
08.00-15.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
ศุกร์
08.00-17.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
เสาร์
07.00-19.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
08.00-17.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
พุธ
08.00-16.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
พฤหัสบดี
08.00-15.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
ศุกร์
08.00-17.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
เสาร์
07.00-19.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top