Package Name : วัคซีนป้องกันโรค ไอพีดี 15 สายพันธุ์ 2 เข็ม
Package IDPCTS240002-4
Expire Date
30 มิถุนายน 2567
** โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนทำการสั่งซื้อหรือรับบริการ

ราคา 6,500 บาท

โรคไอพีดีอันตรายแค่ไหน

โรคไอพีดีที่มีอาการรุนแรง ได้แก่ การติดเชื้อในกระแสเลือด โรคปอดอักเสบ และเยื่อหุ้มในสมองอักเสบ ซึ่งเป็นภาวะรุนแรงที่ทำให้เสียชีวิตได้ กรมอนามัยโลกพบว่า โรคปอดอักเสบเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ และเด็กทารกที่เคยป่วยเป็นโรคไอพีดีมีโอกาสสูญเสียการได้ยิน พิการทางสมอง การเคลื่อนไหวร่างกายผิดปกติ และมีอาการชักได้

การป้องกันโรคไอพีดี

  1. ปลูกฝังเด็กให้รู้จักสุขอนามัยส่วนบุคคล ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังทำกิจกรรมต่างๆ 
  2. หลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัด และการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย
  3. การให้ลูกรับประทานนมแม่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกน้อย
  4. การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไอพีดี ซึ่งนับเป็นวิธีที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ดื้อยาได้ดี

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์
  • สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
  • โปรดทำการนัดหมายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนเข้ารับบริการ
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องทางการติดต่อ / สั่งซื้อ

ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลปิยะเวท

โทร. 02-129-5517
Hotline : 1489
E-mail : [email protected]

Scroll to Top