Package Name : การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง (Gastroscopy + Colonoscopy)

Package Code : PCST220049
Expire Date : 31 ธันวาคม 2567
** โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนทำการสั่งซื้อหรือรับบริการ

ราคา 31,000 บาท

การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง (Gastroscopy + Colonoscopy)

     การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนบน (Gastroscopy, EGD)
     การตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนบนโดยการส่องกล้อง (Gastroscopy, EGD) หรือการส่องกล้องกระเพาะอาหาร เป็นการตรวจเพื่อให้แพทย์สามารถเห็นสาเหตุที่ทำให้เกิดรอยโรคได้ชัดเจนผ่านกล้อง ซึ่งเป็นวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคบริเวณหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น เพื่อหาสาเหตุความผิดปกติของทางเดินอาหารส่วนบน โดยใช้เวลาในการตรวจประมาณ 20–30 นาที
     โดยผู้ป่วยจำเป็นต้องงดน้ำ งดอาหาร 6-8 ชั่วโมง และในกรณีที่ผู้ป่วยสวมใส่ฟันปลอมให้ถอดออกหรือถ้าพบว่ามีฟันซี่ใดโยกหรือผิดปกติควรแจ้งแพทย์ให้ทราบ

     การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง (Colonoscopy)
     การตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนล่างโดยการส่องกล้อง (Colonoscopy) เป็นการใช้กล้องชนิดอ่อนใส่ผ่านเข้าทางทวารหนักขึ้นไป เพื่อเป็นการตรวจความผิดปกติของลำไส้ใหญ่ทั้งหมด อาจรวมถึงการตรวจลำไส้เล็กส่วนปลาย และช่วยในการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อส่งตรวจเพื่อทำการวินิจฉัยต่อ โดยใช้เวลาในการตรวจประมาณ 30 – 45 นาที
     โดยผู้ป่วยจำเป็นต้องงดน้ำและอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย 8 ชั่วโมง หรือรับประทานยาระบายก่อนตรวจเพื่อเคลียร์ลำไส้ให้สะอาดหรือตามดุลพินิจของแพทย์ผู้ทำการตรวจ

เตรียมตัวอย่างไรก่อนส่องกล้อง

 1. นอนพักผ่อนให้เพียงพอในคืนก่อนเข้ารับการตรวจ
 2. งดน้ำ อาการและเครื่องดื่มทุกชนิดก่อนมารับการตรวจอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการสำลักอาหารและน้ำเข้าไปในหลอดลม ขณะที่ทำการกลืนกล้องลงสู่ลำคอ
 3. ในรายที่มีฟันปลอมให้ถอดออก ถ้าถอดได้ หรือมีฟันซี่ใดโยก ควรแจ้งแพทย์ทราบ
 4. แจ้งโรคประจำตัวและยาที่ต้องรับประทานประจำ ยาที่แพ้ โดยเฉพาะยาชาจากการถอดฟันและประวัติการผ่าตัดในอดีต (ถ้ามี)
 5. ควรไปถึงโรงพยาบาลก่อนเวลานัดตรวจประมาณ 30 นาที เพื่อให้ผู้ป่วยมีเวลาเตรียมตัวให้พร้อม
 6. ถ้าผู้ป่วยต้องการใบรับรองแพทย์หรือใบเบิกต่าง ๆ ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนรับการตรวจ
 7. ไม่นำเครื่องประดับหรือของมีค่าติดตัวไปโรงพยาบาล เพื่อป้องกันการสูญหาย
 8. ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่หลวมสวมใส่ง่ายเพื่อสะดวกในการผลัดเปลี่ยนชุด
 9. ควรมีญาติมาส่งและรอรับกลับ เพื่อความปลอดภัย

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. อัตราค่าบริการดังกล่าว รวมค่าบริการผู้ป่วยนอก ค่าแพทย์ส่องกล้องการตัดชิ้นเนื้อด้วยปากคีบวิสัญญีแพทย์เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่องกล้องห้องพักพร้อมบริการพักฟื้นหลังส่องกล้องเรียบร้อยแล้ว
 2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนการส่องกล้องค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อเนื่องเกี่ยวกับโรคประจำตัวหรือภาวะแทรกซ้อนค่าปรึกษาแพทย์อื่นๆ (ถ้ามี) ค่ายาถ่ายประมาณ 1,000 บาท ทั้งคนไทยและต่างชาติ
 3. การใช้แพ็กเกจนี้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์
 4. ไม่สามารถใข้แพ็กเกจร่วมกับโปรโมชั่นส่วนลดหรือคูปองอื่นๆ ได้
 5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 6. ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักถาวรอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

ช่องทางการติดต่อ / สั่งซื้อ

ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
อาคารโรงพยาบาลปิยะเวท

โทร. 02-129-5506
Hotline : 1489
E-mail : [email protected]

Scroll to Top